Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 30 juni 2015

D66 Harderwijk legt nadruk op duurzame investeringen

Aanstaande donderdag stemt de gemeenteraad over de Kadernota: de nota waarin de hoofdpunten van het beleid en de financiële keuzes voor de komende jaren worden bepaald. In de laatste vergadering zijn de fracties al over de nota in debat geweest, bij de besluitvorming a.s. donderdag kan de raad via moties en amendementen voorliggende plannen wijzigen of oproepen doen aan het college om met nieuw of ander beleid te komen.

D66 Harderwijk/Hierden heeft een aantal voorstellen ingediend, die nu ter behandeling liggen bij de andere fracties in de gemeenteraad. Er wordt door ons ingezet op meer investeringen in duurzaamheid, cultuur en meer eigen verantwoordelijkheid voor de inwoners van Harderwijk en Hierden.

Duurzaamheid sportverenigingen

D66 Harderwijk/Hierden roept het college op bij investeringen in sportaccommodaties in de gemeente Harderwijk ten minste 5% van de investering door de gemeente ten goede te laten komen aan duurzaamheidsmaatregelen binnen de sportvereniging, tenzij de sportvereniging zelf aantoonbaar investeringen heeft gedaan in verduurzamen van de accommodatie. Daarnaast willen we de al getroffen duurzaamheidsmaatregelen bij sportverenigingen in onze gemeente in kaart brengen en met de sportverenigingen in overleg gaan over verder te nemen maatregelen op gebied van duurzaamheid, die zowel energie- als kostenbesparend zullen werken voor de sportverenigingen.

sportverenigingen

Stimuleer duurzaamheid sportverenigingen

Geluidsoverlast A28

Het college heeft voorgesteld een Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse op te stellen à €50.000,-. Aangezien er al lang duidelijk is dat er sprake is van geluidsoverlast, wil D66 het geld direct investeren in een duurzame geluidswering langs de A28, in overleg met belanghebbenden, de provincie en Rijkswaterstaat. Hierbij denken wij aan ‘cleanstone’ vulmaterialen of zonnepanelen als geluidsschermen.

geluidsoverlast A28

Investeer direct in maatregelen geluidsoverlast

Duurzaam basisonderwijs

Er wordt geïnvesteerd in duurzaamheidsmaatregelen in het basisonderwijs, en dat vindt D66 zeer positief. Er kan in de toekomst echter nog veel meer bespaard worden door duurzaam te investeren in de basisscholen. D66 wil daarom een voorwaarde stellen aan het uitkeren van de investeringen: laat de basisscholen komen met een masterplan met daarin opgenomen alle duurzaamheidsmaatregelen die getroffen worden in de basisscholen en welke kunnen leiden tot substantiële besparingen.

Strandeiland

Het Strandeiland is een groot succes voor Harderwijk en haar bezoekers. Om het Strandeiland leefbaar te houden, leveren veel betrokken inwoners een positieve bijdrage. Toch blijft er ook nog zwerfafval achter op het Strandeiland. D66 roept de gemeente op om in samenwerking met de pachters en uitbaters de gebruikers van het Strandeiland te verleiden om geen zwerfafval achter te laten. Dit willen we bereiken door met creatieve oplossingen te komen. Heel gemakkelijke oplossingen, die we donderdag in de raad presenteren.

Verleid gebruikers van het Strandeiland om geen zwerfafval achter te laten.

Verleid gebruikers van het Strandeiland om geen zwerfafval achter te laten

Buitenlands toerisme en integraal fietsplan

Het college is voornemens €60.000,- per jaar in te zetten voor een actieplan en een aantal marketingactiviteiten, die moeten leiden tot meer buitenlandse en zakelijke toeristen voor Harderwijk. Door Harderwijk te promoten bij toeristen in Amsterdam, moeten deze ook naar onze stad toe komen. D66 is van mening dat we hierbij moeten opboksen tegen de Keukenhof, Volendam en de molens in Kinderdijk, en daarvoor niet voldoende aantrekkingskracht hebben. Wel bezoeken veel toeristen de Veluwe, fietsen er kilometers, maar weten Harderwijk niet allemaal te bereiken.

D66 wil inzetten op Harderwijk als start- en eindpunt van het fietstoerisme op de Veluwe, en de €60.000,- per jaar te investeren in een integraal fietsplan, waarin de huidige fietsinfrastructuur wordt verbeterd. Hoe? Realisatie van “Park&Bike”-plaatsen langs de bosrand, met aanbod van huurfietsen op parkeerplaatsen; plaatsen van laadpalen op zonne-energie op logische plaatsen (zowel in de binnenstad als langs de bosrand); verbetering van bewegwijzering en inzet van aardwarmte voor verwarmen van drukke fietspaden om ze duurzaam en natuurlijk sneeuwvrij te houden.

Harderwijk als start- en eindpunt van het fietstoerisme op de Veluwe

Harderwijk als start- en eindpunt van het fietstoerisme op de Veluwe

Aanplakzuilen

D66 roept het college op om activiteiten op sociaal/cultureel gebied te ondersteunen door het plaatsen van 7 tot 10 aanplakzuilen op prominente locaties, waarvoor een bedrag van €30.000,- wordt ingezet. Inwoners van de stad worden opgeroepen mee te denken over het ontwerp van die zuilen, een ontwerpwedstrijd wordt hiervoor uitgeschreven, en de nieuwe zuilen worden door een van de sociale werkplaatsen in de gemeente vervaardigd.

Plaats 7 tot 10 aanplakzuilen op prominente locaties.

Plaats 7 tot 10 aanplakzuilen op prominente locaties