Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 mei 2014

Reactie op het Harderwijker coalitieakkoord

Inbreng van fractievoorzitter Hans Nijman (D66) als reactie op het coalitieakkoord van ChristenUnie, CDA, Stadspartij Harderwijk Anders en VVD, uitgesproken tijdens de Raadsvergadering van 15 mei 2014.

Voorzitter,

Allereerst wil ik namens D66 Harderwijk en Hierden de felicitaties overbrengen aan de nieuwe wethouders van Harderwijk die zo dadelijk benoemd gaan worden.
Uiteraard moeten we het collegeprogramma nog afwachten. Want in het coalitieakkoord staan toch nog enkele cryptische uitspraken waar D66 de wenkbrauwen bij optrekt.
D66 had een daadkrachtiger coalitieakkoord verwacht. Er worden op veel belangrijke plaatsen platituden gebruikt. Soms kun je hele zinnen weglaten door te zeggen: “Ik houd van mooi weer”. Tegen vaagheden kun je geen oppositie voeren.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om enkele punten te benoemen.

Bestuursvernieuwing

Als eerste, de zinsnede bij de bestuursvernieuwing. Het nieuwe college wil op sommige portefeuilles een gedeelde verantwoordelijkheid. Ik zie een verzwakking van de politieke verantwoordelijkheid. Dit zou kunnen leiden tot vervaging van het afleggen van politieke verantwoording aan de gemeenteraad. Ik begrijp de gedachte hierachter wel, maar het zou wenselijker zijn om 1 portefeuillehouder politiek verantwoordelijk te maken in het gevoerde beleid. Als dan toch gekozen wordt voor gedeelde politieke verantwoordelijkheid, dan lijkt het mij de juiste weg om die verantwoordelijkheid even zwaar te leggen op de portefeuillehouders.

Graag zou ik ook uitleg willen krijgen over de zgn. financiële neutrale rol van de portefeuillehouder bedrijfsvoering.

Decentralisatie sociaal domein

Dan de transities. D66 is wel wat huiverig voor de gekozen weg om de uitvoering bij voorkeur te leggen in het private domein. Vooral daar waar gesteld wordt dat sturing op kwaliteit, continuïteit, kosten, samenwerken en keuzevrijheid een zelfregulerende werking heeft. Voorzitter, ik zie een te sterk verwachtingspatroon naar de markt. Vooral de eerst jaren van de transities lijkt mij dat deze verwachting te hoog gegrepen is.

Participatiewet

D66 ziet een toenemende regeldruk op het gebied van arbeidsparticipatie. Ik zie een verwachting dat mensen met een uitkering nuttige (wat dat dan ook mag betekenen) werkzaamheden gaan verrichten, maar ik zie ook het voeren van een stringent participatiebeleid. Voorzitter, ik zie een regulerende overheid in plaats van een zorgzame overheid.

Veiligheid

Onder het kopje veiligheid wil het nieuwe college verruiming van het cameratoezicht. Ik zie een toename van de schijnveiligheid ontstaan, daar waar dat niet gewenst is. Als verruiming van het cameratoezicht HET speerpunt is van het college, dan zie ik het onveiliger worden van Harderwijk en Hierden. D66 zal het bewaren van privacy van burgers kritisch bewaken.

Theater

Het theater in het Waterfront. Twee van de 4 partijen van de coalitie willen geen theater in het Waterfront. Door een deadline te stellen van 1 augustus 2014 zie ik dat dit dus gaat gebeuren. Wees dan eerlijk en zeg als geheel college: “Wij willen geen theater in het Waterfront.” Ik zie hier een verarming van de cultuur in Harderwijk. Ik zie dat inwoners van Harderwijk al naar andere steden moeten om op zondag te winkelen, nu moeten we voor onze theatercultuur ook al naar andere steden uitwijken.

Ik zie een tegenstrijdigheid met de opmerking over een bruisend Harderwijk.

Sport

D66 ziet niets terug over Harderwijk als topsportstad. Is dat een voorbeeld van gebrek aan ambitie van dit nieuwe college?

Verlevendiging binnenstad

De verlevendiging van de binnenstad. Voorzitter ik zie een verarming van de binnenstad. De gemeente Harderwijk kan de winkelfunctie niet versterken als zij niet beseft dat wij in 2014 leven. De winkelfunctie zoals wij die kenden is voorbij. Hier geldt des te meer: vernieuwing door verandering. De aantrekkelijkheid van de binnenstad kan alleen maar bereikt worden als we anders, vernieuwend kijken naar die binnenstad en de wensen van de mensen die haar bezoeken.

Ik zie in uw opmerking van flexibel omgaan met de invulling van panden in de binnenstad geen vernieuwing. Het voorgestelde pakket aan maatregelen zoals het voorkomen van leegstand, slim gebruik maken van lege etalages e.d. straalt een vorm van tijdelijkheid uit. Ik zie dit als afwachten tot weer komt wat ooit geweest was. Dit stilzitten leidt tot achteruitgang.

Milieu

D66 ziet een verarming van het milieubeleid. Niet 100% klimaatneutraal in 2031, maar slechts 45%. D66 ziet geen vernieuwing en innovatie op het gebied van milieu, maar wederom een aantal stappen terug in de tijd.

Recreatie en toerisme

Evenementen moeten uitgroeien tot gebeurtenissen met zelfs internationale bekendheid. Ik ben blij met deze opmerking, maar ik zie een grote tegenstrijdigheid met datgene waar ik zojuist bij heb stilgestaan. Door te blijven wachten op het verleden.

Lorentz

Voorzitter, ook ben ik blij met de opmerking dat Harderwijk een positieve houding heeft ten opzichte van vestiging van bedrijven. Maar ook hier zie ik een passieve en te afwachtende houding van het nieuwe college. Vernieuwing door verandering moet een grondhouding zijn om te willen veranderen. Maar ik zie die wil niet verwoord in het coalitieakkoord.

Voorzitter, D66 zal in de komende 4 jaren dit nieuwe college positief kritisch benaderen en ik wens dit college dan ook alle wijsheid toe.

Dank.